Використання засобів навчання на уроках природознавства у початковій школі - курсовая работа

ЗМІСТ:

Вступ

Розділ 1. Особливості засобів навчання та їх роль у ефективному засвоєнні знань учнями початкових класів

1.1 Засоби навчання. Їх види та функції

1.2 Технічні засоби навчання та умови їх використання

1.3 Вікові особливості молодших школярів та їх врахування у забезпеченні пізнавальної активності на уроках природознавства

1.4 Значення засобів наочності у навчальному процесі початкової школи

Розділ 2. Особливості використання засобів навчання на уроках Використання засобів навчання на уроках природознавства у початковій школі - курсовая работа природознавства в початкових класах

2.1 Класифікація засобів наочності, що використовуються на уроках природознавства. Їх черта

2.2 Використання опорних схем, як засобу навчання на уроках природознаства

2.3 Екскурсії, як важливий засіб навчання природознавству

Висновки

Перечень використаної літератури

ВСТУП

Актуальність дослідження. Характерною тенденцією реформування сучасної освіти в Україні є її спрямованість на підвищення якості освіти, орієнтацію всебічного розвитку особистості та Використання засобів навчання на уроках природознавства у початковій школі - курсовая работа підвищення рівня її освіченості. Важливою складовою загальної освіти кожної людини є природнича освіта. В концепції загальної середньої освіти на 12-річний термін навчання зазначено, що у її зміст слід закласти систему природничих знань, як “необхідну для адекватного світосприйняття і уявлення про сучасну природничо-наукову картину світу, опанування Використання засобів навчання на уроках природознавства у початковій школі - курсовая работа науковим стилем мислення, усвідомлення методів діяльності і ціннісних орієнтацій, що дають змогу безпечно жити у високотехнологічному суспільстві та цивілізовано взаємодіяти з природним середовищем”. При цьому знання розглядаються як елемент культури будь-якої освіченої людини, що є виявом важливої світової тенденції гуманізації освіти в цілому.

На сьогоднішній денек вивчення природознавства у Використання засобів навчання на уроках природознавства у початковій школі - курсовая работа початкових класах не обмежується формування у дітей уявлень про природу та її компоненти. Зміст цього предмета складає система взаємопов’язаних осознать, засвоєння учнями кожного з яких потребує спеціальної методичної підготовки вчителя. Уроки природознавства покликані виховувати у школярів повагу до праці, людей праці, формувати в их певні трудові вміння і Використання засобів навчання на уроках природознавства у початковій школі - курсовая работа навички. Особлива увага приділяється вихованню в учнів відповідальності за збереження навколишнього середовища як важливого фактора існування людини.

Удосконалення учбово-матеріальної бази загальноосвітньої школи - одна з головних разумов підвищення рівня навчально-виховного процесу. Навчальне устаткування стало невід'ємною частиною уроку, так бота з ним для учнів - це джерело нових Використання засобів навчання на уроках природознавства у початковій школі - курсовая работа знань, і засіб для засвоєння, узагальнення, повторення вивченого матеріалу.Щоб підвищити рівень засвоєння матеріалу на уроках природознавства необхідно використовувати різноманітні засоби наочності. Вони, як показала практика, істотно підвищують ефективність навчання.

Але не все так безхмарно. Багато вчителів не обтяжують для себя у використанні наочних і технічних засобів. Деякі з их просто страшиться Використання засобів навчання на уроках природознавства у початковій школі - курсовая работа їх використовувати або не знають, як вони працюють. Тому вчителі вирішують взагалі з ними не зв'язуватися. У цих випадках дитина погано засвоює матеріал, втрачає інтерес до предмета, і не розвиваються багато властивостей особистості або розвиваються, але на недостатньому рівні для наступного навчання в середній школі.

Але існує Використання засобів навчання на уроках природознавства у початковій школі - курсовая работа й інша неувязка, если вчителя занадто захоплюються у використанні наочності. При цьому у дітей загальмовується розвиток абстрактного мислення. Також переобтяження засобами навчання відволікає дітей від пізнання головного в темі, розсіює їхню увагу. Велику кількість засобів можна використати лише тоді, если явище потрібно розкрити з різних сторін, тому Використання засобів навчання на уроках природознавства у початковій школі - курсовая работа здесь виправдане використання безлічі засобів наочності.

У процесі навчання наочні й технічні засоби дуже важливі, тому що під час використання вони забезпечують спільну діяльність різних аналізаторів. Інформація в мозок надходить по різних каналах, тому ефективність навчання істотно підвищується. Ті діти, яких навчали без застосування наочних і технічних засобів у середній школі Використання засобів навчання на уроках природознавства у початковій школі - курсовая работа відстають від тих, хто не був обділений у їхньому застосуванні.

Звідси виходить, що засоби навчання: наочні або технічні необхідні в навчанні, тому що вони допомагають краще підготувати дітей до подальшого навчання в школі. З цієї причини набуває неабиякої актуальності дослідження тими застосування цих засобів навчання під час викладання курсу природознавства Використання засобів навчання на уроках природознавства у початковій школі - курсовая работа.

Таким чином, актуальність і недостатність вивчення проблеми використання різноманітних засобів навчання на уроках природознавства та об’єктивна необхідність підвищення якості природничих знань учнів початкових класів зумовили вибір теми курсового дослідження: «Використання засобів навчання на уроках природознавства у початковій школі»

Наукова дослідженість теми . Ця неувязка обширно розглядається в науковій літературі Використання засобів навчання на уроках природознавства у початковій школі - курсовая работа. Роль натуральних і технічних засобів у навчанні надзвичайно велика, її підкреслює преподаватель В.П. Вахтьоров. У своїй книзі “ Обрані преподавательічні твори ” він розкриває багато позицій свого предметного способу навчання, у якому підкреслює важливість предметних уроків, екскурсій й уроків на повітрі [8, 72]. Він засуджує ті школи, у яких можна почути тільки Використання засобів навчання на уроках природознавства у початковій школі - курсовая работа глас учителя, де діти не діють самостійно. Його погляди розділяють й інші преподаватели, а саме П.І. Підкасистий і М.Л. Портнов [24]. У своїй книзі “Мистецтво викладання ” вони говорять про те, що у використанні наочності потрібно мати почуття міри й не перевантажувати ними урок, тому що це Використання засобів навчання на уроках природознавства у початковій школі - курсовая работа відволікає дитину від процесу навчання й не дає належного ефекту [24, 33-34]. Ці й інші питання розкривають на сторінках своєї роботи “Методика викладання природознавства ” В.П. Горощенко й І.Л. Степанов, які стверджують, що вчитель повинен володіти всіма видами, способами й формами викладання, при цьому вміти їх застосовувати [13, 21].

Правильний вибір і сполучення Використання засобів навчання на уроках природознавства у початковій школі - курсовая работа різних форм наочності дозволяє урізноманітнити хід уроку й підвищити якість навчання. Але останнім часом з'являються два протиріччя: більші вимоги програми й одноманітність використовуваних засобів наочності.

Об'єкт дослідження : процес навчання школярів початкових класів на уроках природознавства.

Предмет дослідження : особливості використання різних видів наочних і технічних засобів Використання засобів навчання на уроках природознавства у початковій школі - курсовая работа навчання на уроках природознавства у початковій ланці.Мета дослідження : розкрити сущность, основні особливості засобів навчання та виявити шляхи використання наочних і технічних засобів у навчанні молодших школярів природознавству.

Завдання дослідження:

1. Визначити сутність поняття «засоби навчання», розтлумачити їх види, функції та класифікування.

2. Розкрити психологічні особливості молодшого шкільного віку, окреслити основні преподавательічні методи т Використання засобів навчання на уроках природознавства у початковій школі - курсовая работа прийоми ефективної роботи з даною категорією учнів;

3. Проаналізувати особливості використання наочних і технічних засобів у процесі навчання природознавству.

4. Охарактеризувати особливості проведення екскурсій та використання живого наочного матеріалу на уроках природознавства.

Для досягнення поставленої мети, вирішення завдань були використані такі методи дослідження : теоретичні: аналіз психологічної, преподавательічної та методичної літератури, що Використання засобів навчання на уроках природознавства у початковій школі - курсовая работа отдало змогу виявити, узагальнити й систематизувати наукові матеріали з проблеми дослідження; моделювання навчальних ситуацій для створення разумов ефективного використання засобів навчання на уроках природознавства у початковій школі.

Теоретико-методологічну базу дослідження становлять висновки й положення вітчизняних та зарубіжних учених із досліджуваної проблеми; ідеї сучасних концепцій навчання і Використання засобів навчання на уроках природознавства у початковій школі - курсовая работа нових преподавательічних технологій.

Практичне значення. Матеріали та результати дослідження можуть використовуватись вчителями загальноосвітніх навчально-виховних закладів для вдосконалення процесу формування природничих знань, викладачами вищих навчальних закладів у підготовці майбутніх фахівців для початкової ланки освіти, на заняттях із методики викладання природознавства, а також студентами при підготовці до занять з курсу «Методика Використання засобів навчання на уроках природознавства у початковій школі - курсовая работа викладання природознавства», та для написання наукових, курсових, дипломних робіт з цієї проблематики.Структура курсової роботи зумовлена логікою дослідження і складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури, що містить 31 найменування.

РОЗДІЛ 1. ОСОБЛИВОСТІ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ ТА ЇХ РОЛЬ У ЕФЕКТИВНОМУ ЗАСВОЄННІ ЗНАНЬ УЧНЯМИ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ 1.1 Засоби навчання. Їх Використання засобів навчання на уроках природознавства у початковій школі - курсовая работа види та функції

Засоби навчання — допоміжні матеріальні засоби школи з їх специфічними дидактичними функціями.

Засоби навчання у навчальному процесі:

- слово вчителя — для передачі знань, слово і дія для формування разумінь і навичок; викладаючи новий матеріал, учитель спонукає думати учнів над ним, погоджуватись чи не погоджуватись з думками вчителя, звертатися Використання засобів навчання на уроках природознавства у початковій школі - курсовая работа до нього з питаннями і одержати відповідь;

- підручник служить учню для відновлення у пам'яті, повторення і закріплення знань, одержаних на уроці, виконання домашнього завдання, повторення пройденого матеріалу;

- одні засоби навчання заміняють учителя як джерело знань (кінофільми, магнітофон, навчальні пристрої та ін.);

- другі — конкретизують, уточнюють, поглиблюють відомості, які Використання засобів навчання на уроках природознавства у початковій школі - курсовая работа повідомляє вчитель (картини, карти, таблиці та інший наочний матеріал);

- треті — виступають у ролі прямих об'єктів вивчення, дослідження (машини, прилади, хімічні речовини, предмети живої природи);

- четверті — в ролі "посередників" між школярем і природою або виробництвом у тих випадках, если безпосереднє вивчення останніх неможливе або ускладнене (препарати, моделі, колекції, гербарії і ін Використання засобів навчання на уроках природознавства у початковій школі - курсовая работа.);

- п'яті — використовують переважно для озброєння учнів мозгіннями та навичками — навчальними і виробничими (прилади, інструменти, ін.);


- шості — знакічні (символові) засоби (історичні і географічні карти, графіки, діаграми і т.п.) [29, 96-97].

1.2 Технічні засоби навчання та умови їх використання

Технічні засоби навчання включають:

- дидактичну техніку (кінопроектори, діапроектори, телевізори, відеомагнітофони, електрофони Використання засобів навчання на уроках природознавства у початковій школі - курсовая работа);

- аудіовізуальні засоби: екранні посібники статичної проекції (діафільми, діапозитиви, транспаранти, дидактичні матеріали для епіпроекції);

- окремі посібники динамічної проекції (кінофільми, кінофрагменти, кінокільцівки), фонопосібники (грамзаписи і магнітофонні записи), відеозаписи, радіо-і телевізійні передачі.

Комплексне використання аудіовізуальних засобів навчання на уроках повинно відповідати таким вимогам:

- врахування пізнавальних закономірностей навчальної діяльності учнів, їх підготовленість до Використання засобів навчання на уроках природознавства у початковій школі - курсовая работа сприймання і засвоєння навчального змісту аудіовізуальними засобами;

- забезпечення органічного поєднання їх зі словами вчителя, а також з іншими засобами навчання;

- відповідність змісту і навчально-виховним завданням уроку;

- врахування можливості застосування різних методичних прийомів, спрямованих на розвиток пізнавальних інтересів учнів і забезпечення міцності засвоєння знань [29, 102].

Важливо продумати поєднання слова вчителя з технічними Використання засобів навчання на уроках природознавства у початковій школі - курсовая работа засобами навчання, можливості використання методичних прийомів, наприклад:


- пояснення, установка на сприймання перед демонструванням (прослідковуванням) окремих елементів комплексу чи комплексу в цілому, бесіда за їх змістом;

- пояснення (бесіда) за змістом аудіовізуальних засобів;

- демонстрування (прослуховування) окремих частин, кусоків або кадрів, що чергується з розповіддю (поясненням);

- демонстрування (прослуховування), що Використання засобів навчання на уроках природознавства у початковій школі - курсовая работа супроводжується поясненням (синхронним коментуванням) [29, 105].

При підготовці і проведенні уроку з використанням технічних засобів навчання необхідно:

- детально проаналізувати зміст і мету уроку, зміст і логіку вивчення навчального матеріалу;

- визначити обсяг і особливості знань, які повинні засвоїти учні (уявлення, факти, закони, гіпотези), необхідність демонстрування предмета, явища або їх зображення;

- відібрати і проаналізувати аудіовізуальні та Використання засобів навчання на уроках природознавства у початковій школі - курсовая работа інші дидактичні засоби, встановити їх відповідність змісту і цілі уроку, можливе дидактичне призначення як окремих посібників, так комплексу в цілому;

- встановити, на якому попередньому пізнавальному досвіді буде проходити вивчення кожного питання теми;

- визначити методи і прийоми для забезпечення интенсивної пізнавальної діяльності учнів, досягнення ними міцного засвоєння знань, разумінь Використання засобів навчання на уроках природознавства у початковій школі - курсовая работа і навичок [29, 108].

Практикують такі поєднання аудіовізуальних засобів:

а) статичні екранні і звукові посібники;

б) динамічні і статичні екранні; в)динамічні екранні і звукові;

г) динамічні і статичні, екранні, звукові.

Ефективному використанню засобів навчання сприяє кабінетна система. Позитивне: сприяє швидкому "входженню" учнів у предмет, який вивчається на уроці; кращі Використання засобів навчання на уроках природознавства у початковій школі - курсовая работа можливості для використання наочності, технічних засобів навчання і створює умови для цікавої організації позаурочної роботи з предмета і позакласної виховної роботи з учнями.

Негативне: труднощі у складанні розкладу занять; важко підтримувати санітарний стан у класі; спричинює до зайвих рухів на коридорах.

1.3 Вікові особливості молодших школярів та їх врахування у Використання засобів навчання на уроках природознавства у початковій школі - курсовая работа забезпеченні пізнавальної активності на уроках природознавства

Психічний розвиток молодшого школяра, формування його особистості є біологічно і соціально зумовленим процесом. За даними Г.Костюка, „онтогенез людського організму визначається біологічною спадковістю, онтогенез особистості -- соціальною спадковістю” [15, 165]. Ці дві детермінанти тісно пов'язані в процесі розвитку людини. Біологічна спадковість має своїм джерелом генетичний Використання засобів навчання на уроках природознавства у початковій школі - курсовая работа апарат людини, що сформувався в процесі біологічної еволюції і визначає розвиток організму. Соціальна спадковість представлена сукупністю культурних досягнень людства, накопичених у процесі його історичного і суспільного розвитку.

У молодшому шкільному віці триває функціональний розвиток нервової і серцево-судинної систем, органів дихання, шлункового тракту тощо. З фізіологічного погляду цей Використання засобів навчання на уроках природознавства у початковій школі - курсовая работа віковий період -- відносно спокійний, ріст і розвиток відносно рівномірні [14, 68].

Процеси гальмування в молодших учнів переважають над процесами збудження частіше, ніж у дошкільнят, що створює важливі фізіологічні передумови для формування таких вольових якостей, як здатність коритися вимогам, виявляти самостійність, утримуватися від небажаних вчинків, контролювати для себя. В учнів початкових класів Використання засобів навчання на уроках природознавства у початковій школі - курсовая работа рухливішими стають нервишекі процеси, завдяки чому діти можуть швидко змінювати поведінку відповідно до обставин, легше звикають до незнайомих людей, нових видів діяльності.

Змістовну характеристику навчальної діяльності молодших школярів знаходимо в працях Г.Люблінської, Г.Костюка, О.Скрипченка, Н.Лейтеса. Психологи відзначають, що „діти цього віку, як правило, слухняні, з готовністю виконують вимоги Використання засобів навчання на уроках природознавства у початковій школі - курсовая работа дорослих. У их яскраво виявляється наслідувальність - важливе джерело успіхів у початковому навчанні. Молодші учні схильні до приучування та емоційного сприймання” [14, 92]. Особливістю їхньої розумової діяльності є те, що вони нередко обмежуються сприйняттям зовнішніх ознак, осознать, явищ. Такі вікові особливості, як беззастережне підкорення авторитетові, підвищена сприйнятливість, вразливість, багато в чому Використання засобів навчання на уроках природознавства у початковій школі - курсовая работа визначають навчальні досягнення молодших школярів.

Учителі початкових класів відзначають зрослу поінформованість своїх вихованців про навколишнє життя. Багато дітей приходять до школи, вміючи читати, рахувати, добре володіючи мовою. Однак непоодинокі випадки, если інтелектуальний розвиток випереджає розвиток мотивації і вольових якостей. Свойственна особливість молодших школярів -- їхня «демократичність» у поводженні з учителем, мимовільність Використання засобів навчання на уроках природознавства у початковій школі - курсовая работа поведінки, невміння узгоджувати свої дії з нормами шкільного життя [20, 98].

Під впливом навчання у молодших школярів розвивається теоретичне мислення, тобто вони засвоюють наукові поняття, закономірності, поступово оволодівають такими мисленнєвими операціями, як аналіз, порівняння предметів, узагальнення істотних ознак і відкидання неістотних. Крім того, систематичне навчання сприяє і виникненню довільності Використання засобів навчання на уроках природознавства у початковій школі - курсовая работа психічних процесів, плануванню, контролю власних дій [20, 99].

По-різному ставляться молодші учні до знань, нової інформації. У кожному класі є чимало дітей, які довірливо, з готовністю сприймають почуте, вбирають без обдумувань усе, що каже вчитель. У их постійна робоча установка: слухати, наслідувати, виконувати. Проте з перших днів навчання вчитель помічає дітей, які Використання засобів навчання на уроках природознавства у початковій школі - курсовая работа вирізняються ініціативністю, бажанням висловити власну думку. Все вони хочуть дослідити, побачити, випробувати.

Як і дошкільнята, молодші школярі -- «чомучки» [14, 102]. Вони нередко запитують дорослих: «Що це? Як це трапилося? Звідки взялося?», -- і не задовольняються короткою відповіддю. Вони неодмінно хочуть знати причину події, обставини, як і що відбувалося тощо.

Згідно спеціальних Використання засобів навчання на уроках природознавства у початковій школі - курсовая работа досліджень, когнітивний (пізнавальний) розвиток молодших школярів охоплює розвиток процесів мислення, мовлення, пам'яті, уяви. Вік першокласників, за Ж.Піаже, припадає на перехід від доопераційного мислення до мислення на рівні конкретних операцій [14, 104]. Діти цього віку здатні встановлювати причинно-наслідкові зв'язки, якщо вони можуть безпосередньо спостерігати за зміною об'єкту Використання засобів навчання на уроках природознавства у початковій школі - курсовая работа. Досягнення рівня конкретних операцій відкриває можливості для учнів 2-4 класів теоретично міркувати про світ, і створює базу для досягнення стадії формальних операцій, яка розпочинається уже в 11-12-річних дітей.

Під впливом навчання в мисленні молодшого школяра змінюються співвідношення його образних і понятійних, конкретних і абстрактних компонентів. Ці зміни відбуваються по Використання засобів навчання на уроках природознавства у початковій школі - курсовая работа-різному, залежно від змісту навчання. Завдання його полягає в тому, щоб „забезпечувати розвиток не тільки определенного, а й абстрактного мислення молодших школярів” [20, 99]. Виконуючи завдання на визначення об'єктів, першокласники на початку навчального року здебільшого виділяють функціональні їхні ознаки, тобто ознаки, пов'язані з призначеннями предметів («будинок, щоб жити Використання засобів навчання на уроках природознавства у початковій школі - курсовая работа», «ніж, щоб різати», «корова дає молоко» тощо).

Учні перших і частково других класів застосовують переважно практично-дієвий і образно-мовний аналіз. Діти порівняно просто розв'язують задачі, если можна використати практичні дії із самими предметами, наприклад, паличками, кубиками або виділити ознаки частин предметів, спостерігаючи їх. Спочатку аналіз є елементарним Використання засобів навчання на уроках природознавства у початковій школі - курсовая работа. Так, першокласники на початку навчального року схильні аналізувати тільки одну частину предмета (у розповіді під час опису картини вони визначають одну-дві події, не виділяючи головної). Поступово аналіз набуває всеохватывающего нраву, 100є повнішим, оскільки учні розглядають більш-менш усі частини чи властивості пізнавального предмета, хоч ще не встановлюють взаємозв'язків між Використання засобів навчання на уроках природознавства у початковій школі - курсовая работа ними.

У частини учнів другого класу і в більшості учнів 4-ого класу аналіз 100є системним. Розглядаючи частини і властивості предметів, учні знаходять серед их головні, виявляють їх взаємозв'язки і взаємозалежності. Обсягом аналізу є предмети, явища, процеси, дії, вчинки людей, мовні явища. Аналіз при цьому тісно пов'язується Використання засобів навчання на уроках природознавства у початковій школі - курсовая работа з синтезом, тобто об'єднанням у думках виділених елементів у єдине ціле, встановленням зв'язків між ними. Аналіз, як і синтез, потрібний для того, щоб учні усвідомили будь-який наочний і мовний матеріал.

Молодші школярі по-різному порівнюють предмети. Так, одні учні схильні знаходити тільки різні, інші й подібні Використання засобів навчання на уроках природознавства у початковій школі - курсовая работа ознаки. Одні порівнюють переважно яскраві, які привертають їх увагу, інші - виділяють і малопомітні ознаки. Одні діти здійснюють порівняння на основі випадково виділених ознак, інші намагаються дотримуватися певної послідовності. Є індивідуальні відмінності і в кількості ознак, за якими порівнюються предмети, загалом же вони збільшуються з віком учнів. Кількість ознак Використання засобів навчання на уроках природознавства у початковій школі - курсовая работа, за якими першокласники порівнюють предмети, під кінець навчального року зростає в 1,8 рази порівняно з тією, яка була на початку навчального року.

Якщо дидактичні умови сприятливі, молодші школярі успішно навчаються порівнювати також числові й алгебраїчні вирази, формули, схеми, речення тощо, знаходити в их щось схоже й відмінне. Молодшим школярам доводиться Використання засобів навчання на уроках природознавства у початковій школі - курсовая работа порівнювати не тільки сприйняті, а й уявлювані об'єкти. Другокласники можуть успішно виділити спільні й відмінні ознаки двох уявлюваних, відомих їм предметів, живих істот (наприклад, горобця й ворони, яблука і сливи тощо). Порівнюючи нові й раніше пізнані предмети чи явища, молодші школярі не тільки аналізують їх, а й синтезують, висловлюючи результати цих Використання засобів навчання на уроках природознавства у початковій школі - курсовая работа процесів у формі суджень [10, 11].

Основна тенденція в розвитку уяви молодших школярів полягає в переходах від переважно репродуктивних її форм до творчої переробки уявлень, від обычного їх комбінування до логічно обґрунтованої побудови нових образів. Розвитку репродуктивної уяви у дітей молодшого шкільного віку важливо надавати особливої уваги. На думку деяких Використання засобів навчання на уроках природознавства у початковій школі - курсовая работа психологів, якщо не розвивати відтворювальну уяву у молодшому шкільному віці, то це неминуче призведе до гальмування художнього сприймання не тільки у цьому віці, а й на наступних етапах розвитку особистості [10, 33].

У молодших школярів сприймання 100є більш довільним, цілеспрямованим і категорійним процесом. Сприймаючи нові для их предмети і явища, учні Використання засобів навчання на уроках природознавства у початковій школі - курсовая работа прагнуть відносити їх до певної категорії об'єктів. Особливості сприймання молодших школярів виявляються у виконанні завдань на вибір об'єктів з певної їх сукупності. Вибираючи предмети, вони орієнтуються здебільшого на їх колір та форму. В одних випадках за характерну ознаку предмета вони беруть форму, а в інших -- колір Використання засобів навчання на уроках природознавства у початковій школі - курсовая работа. Чим старші учні початкових класів, тим більша роль у їх сприйманні належить формі. Зростає і точність розрізнення форм предметів.

1.4 Значення засобів наочності у навчальному процесі початкової школи

Для вивчення багатьох об'єктів і явищ, недоступних для безпосереднього сприймання їх у натурі, вчитель використовує й графічні наочні посібники: картини, таблиці, схеми Використання засобів навчання на уроках природознавства у початковій школі - курсовая работа, кольорові листівки, роздавальні картки тощо.

Потреба в демонструванні графічних наочних посібників зумовлена тим, що уявлення, які дістають діти тільки з розповіді вчителя або читання статті і які не закріплені зоровими видами, можуть бути неправильні. Отже, демонстрування навчальних таблиць і картин, супроводжувані поясненнями, допомагають створити в учнів Використання засобів навчання на уроках природознавства у початковій школі - курсовая работа образні уявлення про предмети і явища навколишнього середовища.

Стінні картини і таблиці мають такі розміри, що зображене на их видно з останньої парти. Перед демонструванням їх у класі вчитель повинен докладно ознайомитися з «Методичними вказівками», що додаються до комплекту таблиць або картин. В их зазначено, які методи і прийоми треба використати в Використання засобів навчання на уроках природознавства у початковій школі - курсовая работа боті з кожною таблицею або картиною, на які деталі звернути увагу учнів [2, 42].

Боту з стінними картинами або таблицями можна проводити на різних етапах уроку. Слід пам'ятати, що пасивне поверхневе розглядання картини або таблиці учнями не дасть позитивних наслідків ні в навчанні, ні у вихованні. Щоб Використання засобів навчання на уроках природознавства у початковій школі - курсовая работа підвищити активність роботи з таблицями, викликати емоції та інтерес, недоцільно відкривати їх заздалегідь. Під час бесіди або розповіді тільки в певний момент учитель відкриває картину й аналізує її.

Відомо, що стінні кольорові картини і таблиці аналізуються здебільшого від загального до окремого. Наприклад, у процесі роботи з картиною «Осінь» учитель Використання засобів навчання на уроках природознавства у початковій школі - курсовая работа пропонує визначити, яку пору року зображено на картині, з'ясовує, за якими ознаками учні визначили це. Звертає увагу на суттєві зміни, що відбулися в неживій і живойій природі: який колір неба? чим застилається небо вдалині? про що свідчать густі хмари? які зміни відбулися в житті рослин? які зміни відбулися в житті тварин Використання засобів навчання на уроках природознавства у початковій школі - курсовая работа? куди відлітають журавлі? Щоб доповнити образне уявлення про осінь, демонструють натуральні об'єкти, використовують результати спостережень. Бота з таблицями із застосуванням інших наочних посібників розкриває типові ознаки пір року, формує поняття сезонних змін, що відбуваються в природі, найпростіших природних взаємозв'язків. Докладний аналіз таблиці можна поєднувати Використання засобів навчання на уроках природознавства у початковій школі - курсовая работа з використанням таблиць, на яких величавым планом зображені ті об'єкти, на суттєві ознаки яких треба звернути увагу. Вивчення певних фактів на цих таблицях також поєднується з розкриттям причинно-наслідкових зв'язків. Для цього перед учнями ставлять проблемні завдання і пізнавальні запитання: як верблюд пристосований до життя в умовах пустині? чому його Використання засобів навчання на уроках природознавства у початковій школі - курсовая работа називають «кораблем пустині?»

Таблиці використовують і для закріплення знань. Для цього ставлять узагальнюючі запитання, які допомагають синтезувати набуті знання. Учитель пропонує, наприклад, розповісти, як живуть люди на Крайній Півночі, як пристосувалися до разумов тундри рослини і тварини та ін. Розповідь ілюструють стінними таблицями. Закріплення матеріалу з використанням таблиць Використання засобів навчання на уроках природознавства у початковій школі - курсовая работа допомагає відновити в пам'яті уявлення про предмети і явища реального світу [25, 41].

Під час перевірки домашнього завдання треба обов'язково використовувати і стінні таблиці. Це змушує працювати не тільки механічну пам'ять, а й інші її види, що допомагає розвивати логічне мислення, мову, закріплювати в пам'яті Використання засобів навчання на уроках природознавства у початковій школі - курсовая работа виучуване. Процеси запам'ятовування знань тільки тоді цінні й важливі, если учні добре уявляють і розуміють навчальний матеріал.

Інші таблиці допомагають докладніше ознайомитися з окремими об'єктами (рослинами, тваринами), зображеними на фоні того середовища, яке властиве для їхнього життя. Для формування певного уявлення про зовнішній вигляд об'єкта, пристосування до певних мозгов Використання засобів навчання на уроках природознавства у початковій школі - курсовая работа середовища і особливостей методу життя учитель ставить ряд послідовних запитань, за допомогою яких учні розкривають зміст таблиці, виявляють взаємозв'язки між предметами і навколишнім середовищем. Формуванню реального уявлення про величину, зовнішній вигляд виучуваного об'єкта або його окремих частин допомагає демонстрування поряд з таблицями натуральних об'єктів - чучел Використання засобів навчання на уроках природознавства у початковій школі - курсовая работа, колекцій, гербаріїв, живих рослин або їх частин та ін. Наочний матеріал невеликих розмірів під час пояснення вчитель демонструє, обходячи клас, або роздає учням, якщо він є в достатній кількості. Однак під час бесіди не можна передавати для огляду окремі предмети, бо, розглядаючи їх, учні втрачають увагу до пояснення Використання засобів навчання на уроках природознавства у початковій школі - курсовая работа.

У процесі роботи з таблицями, на яких зображені маловідомі дітям предмети або явища, застосовується розповідь учителя. Проте для активізації пізнавальної діяльності дітей обов'язковими є проблемні (пізнавальні) запитання. Наприклад, учні не мають належних знань для розповіді за таблицею «Кам'яновугільна шахта. Добування кам'яного вугілля». Тому матеріал розповіді Використання засобів навчання на уроках природознавства у початковій школі - курсовая работа вчитель розподіляє на частини, до кожної з яких ставить проблемне запитання: для чого треба будувати глибокі шахти? раніше кам'яне вугілля добували кайлом; яку техніку використовують тепер? раніше люди возили вугілля з вибою до штрека санками або тачками, там його перевантажували у вагонетки і перевозили до ствола шахти; як тепер доставляють Використання засобів навчання на уроках природознавства у початковій школі - курсовая работа вугілля до ствола шахти і на поверхню землі? [25, 44]

Досить нередко, демонструючи таблиці, на яких зображено різні об'єкти, застосовують порівняння, щоб виявити характерні ознаки предметів або явищ, зробити відповідні висновки. Наприклад, розглядаючи таблицю «Сосна», вчитель пропонує порівняти сосну, що росте в лісі, з сосною, яка росте на просторі. Таке порівняння Використання засобів навчання на уроках природознавства у початковій школі - курсовая работа допомагає з'ясувати потреби сосни в світлі. Порівнюючи сосну і ялину, діти знаходять як спільні ознаки (хвойні дерева), так і ряд відмінностей (зовнішній вигляд, потреби в світлі та ін.).

Можна порівняти рослинний світ тундри і тайги, поглибити знання про причини відсутності величавых дерев у тундрі, виявити Використання засобів навчання на уроках природознавства у початковій школі - курсовая работа, які умови впливають на зміну рослинності при просуванні з півночі на південь.

Самостійно учні можуть розглядати таблиці тоді, если вони вже мають досвід аналізу їх під керівництвом учителя, вміють виділяти головне і розповідати про нього за наперед складеним і записаним на дошці планом або відповідати на поставлені вчителем запитання. Разом Використання засобів навчання на уроках природознавства у початковій школі - курсовая работа з стінними таблицями вчитель може використовувати роздавальні картки, листівки або кольорові ілюстрації з книжок і журнальчиків. Головна цінність їх полягає в тому, що вони забезпечують індивідуальну боту учнів, допомагають конкретизації природничих уявлень і осознать, виробленню довільної уваги, мислення і естетичних смаків, підвищують ефективність уроку.

У роздавальних картках для 3 класу создательів Використання засобів навчання на уроках природознавства у початковій школі - курсовая работа Л. К. Нарочної і Н. М. Захарової відбито природу і працю людей нашої країни, вміщено краєзнавчий матеріал [21, 94]. Вони складаються з 15 серій. Завдання до карток серії включає кілька вправ, які забезпечують засвоєння матеріалу. Використання карток дає змогу урізноманітнити боту на уроці, підвищити пізнавальну діяльність учнів, розширити і поглибити знання Використання засобів навчання на уроках природознавства у початковій школі - курсовая работа про свою Батьківщину.

Методика використання роздавальних карток, листівок тощо може бути різною. У процесі вивчення нового матеріалу спочатку можна проводити бесіду або розповідь з використанням стінних таблиць, а потім для закріплення нового матеріалу і конкретизації знань дати індивідуальні завдання з використанням листівок або роздавальних карток.

Іноді бота з картками Використання засобів навчання на уроках природознавства у початковій школі - курсовая работа та листівками, особливо при вивченні природних зон, передує боті з стінними таблицями. Працюючи з картками і листівками, учні готуються до розкриття змісту таблиці або картини, виявляють причинно-наслідкові зв'язки між предметами та явищами.

Картки і листівки можна використати для фронтальної роботи з класом, самостійних занять учнів, для проведення Використання засобів навчання на уроках природознавства у початковій школі - курсовая работа ущільненого опитування, письмових контрольних робіт та ігор. Таке саме призначення можуть мати уважно підібрані кольорові ілюстрації з книжок та журнальчиків.

Величавый навчальний і виховний ефект дає демонстрування на уроках природознавства навчальних кіно-, діафільмів, діапозитивів та інших наочних посібників.

У початкових класах обширно використовують навчальні кінофільми. Велике методичне значення їх полягає Використання засобів навчання на уроках природознавства у початковій школі - курсовая работа в тому, що вони не тільки дають натуральне зображення предметів і явищ, а й показують їх у русі. За допомогою кінофільму діти дістають реальне уявлення про предмети і явища, яких вони не можуть спостерігати безпосередньо. Демонструванням кінофільму забезпечується ознайомлення з найскладнішими технологічними процесами і процесами, що відбуваються Використання засобів навчання на уроках природознавства у початковій школі - курсовая работа в природі за дуже маленький час. Навчальні кінофільми унаочнюють взаємозв'язок рослин і тварин з навколишньою природою і між собою. Доступно для дітей кінофільми показують технологічні процеси того або іншого виробництва, знайомлять з трудовою діяльністю людей [21, 132-133].

Кінофільми мають велике виховне значення: більш повно, ніж інші наочні посібники, показують багатства і красу природи Використання засобів навчання на уроках природознавства у початковій школі - курсовая работа нашої країни, що розширює кругозір учнів, викликає почуття гордості за Батьківщину. Показане у фільмі і осмислене учнями формує в их основи матеріалістичного світогляду. Завдяки художній виразності фільми сприяють розвиткові естетичних почуттів у дітей.

Демонстрування фільму поєднують з іншими наочними посібниками. Тому під чає уроку показують або тільки кусок фільму Використання засобів навчання на уроках природознавства у початковій школі - курсовая работа, або одну частину і, як виняток, дві.Випущено цілий ряд навчальних фільмів - «Верблюд», «Вовки», «Видобування торфу», «Видобування вугілля», «Видобування нафти» та ін., за якими учні ознайомлюються з життям тварин або процесами видобування корисних копалин. Фільм «Вода на землі» має чотири частини - «Джерела і струмки», «Озера та болота», «Ріки Використання засобів навчання на уроках природознавства у початковій школі - курсовая работа» і «Моря», кожну з яких використовують при вивченні відповідної теми, а не під час 1-го якогось уроку [20, 102].

Дуже зручно використовувати навчальні діафільми і діапозитиви, тому що під час демонстрування їх можна проводити бесіду за окремими кадрами, доповнювати при потребі текст кадру, показати на екрані зображення предмета або Використання засобів навчання на уроках природознавства у початковій школі - курсовая работа явища у збільшеному вигляді і приділити для розгляду його необхідний час. У процесі демонстрування діафільму вчитель повинен сам читати текст, щоб учні верно сприймали його зміст, вчилися верно вимовляти маловідомі або нові слова. Після перегляду діафільму аналізують, що допомагає розвивати спостережливість і логічне мислення.

Технічні засоби навчання поповнилися новим проекційним апаратом - кодоскопом Використання засобів навчання на уроках природознавства у початковій школі - курсовая работа («класна оптична дошка»). За допомогою його можна при денному світлі демонструвати схеми, малюнки, креслення, які виконані на прозорій плівці або склі. Отже, є можливість поєднувати світлову інформацію на екрані з іншими наочними посібниками.

На уроках природознавства дедалі ширше використовують навчальні телевізійні передачі. Телефільм, як і кінофільм, дає змогу знайомити Використання засобів навчання на уроках природознавства у початковій школі - курсовая работа дітей з процесами або явищами, які важко або зовсім неможливо спостерігати [26 , 32].

Ефективність від навчальної телепередачі залежить від мозгіння вчителя зробити її такою, щоб вона була складовою частиною уроку, відповіотдала його темі, доповнювала зміст ,уроку.На початку уроку (телепередачі) вчитель називає тему і мету його, проводить коротку бесіду Використання засобів навчання на уроках природознавства у початковій школі - курсовая работа, мета якої - активізувати сприймання в учнів. Після телепередачі (тривалість 15-20 хв.) учитель також проводить бесіду, під час якої з'ясовує, що і як учні засвоїли. При потребі використовують й інші види унаочнення.

Велику кількість інформації учні дістають під час самостійного перегляду телевізійних передач «У світі тварин» і «Клуб мандрівників», які вчитель також Використання засобів навчання на уроках природознавства у початковій школі - курсовая работа може використати в своїй боті.

Використовують екранні наочні посібники як при повторенні й закріпленні, так і при вивченні нового матеріалу. Методика роботи з ними, як і з іншими наочними посібниками, передбачає актуалізацію знань застосуванням цілеспрямованої краткої бесіди і постановкою проблемних запитань, які активізують сприймання змісту. Наприклад Використання засобів навчання на уроках природознавства у початковій школі - курсовая работа, вивчаючи тему «Північний Льодовитий океан», для актуалізації знань учитель ставить ряд запитань: чому буває денек і ніч? яка тривалість денька і ночі влітку та взимку біля Північного полюса? чи може бути на Північному полюсі влітку жарка погода, если сонце 3-4 місяці не входить за горизонт? чому ви так думаєте? Покажіть на Використання засобів навчання на уроках природознавства у початковій школі - курсовая работа карті Північний Льодовитий океан; покажіть Північний полюс [26, 38].

Щоб загострити увагу учнів, учитель ставить кілька запитань, на які вони повинні відповісти після перегляду матеріалу, демонстрованого екранними засобами. Наприклад: яка зима і літо в Арктиці? які тварини живуть у Північному Льодовитому океані? як вони пристосовані до життя в суворих умовах Використання засобів навчання на уроках природознавства у початковій школі - курсовая работа? що таке пташині базари?

У процесі демонстрування кінофільму, если диктор объяснює те або інше явище, учитель (без пояснень) показує його на екрані указкою і тільки інколи робить короткі зауваження або пропозиції. Щоб дати можливість учням повністю зосередити, свою увагу на змісті фільму, не варто відволікати їх у цей час запитаннями Використання засобів навчання на уроках природознавства у початковій школі - курсовая работа або поясненнями. Боту з фільмом під час уроку обов'язково поєднують з використанням інших наочних посібників (натуральних, картин, таблиць, роздавальних карток та ін.). Таке поєднання дає змогу загострити увагу учнів на певному об'єкті, проявити характерні ознаки його, встановити його місце серед інших предметів і явищ природи, з'ясувати пристосування Використання засобів навчання на уроках природознавства у початковій школі - курсовая работа його до разумов існування або причину виникнення. Наприкінці уроку проводять бесіду, щоб виявити ступінь засвоєння знань учнів, наприклад: що таке Арктика? чому Арктика впливає на погоду всієї нашої країни? чому крига не розтає протягом усього року? яка зима в Арктиці? яке літо? чому літо холодне і коротке Використання засобів навчання на уроках природознавства у початковій школі - курсовая работа? чому там влітку протягом тривалого полярного денька крига не розтає? які тварини живуть в Арктиці? як моржі пристосовані до життя в крижаній воді? [20, 103]

Отже, для активізації розумової діяльності учнів учитель повинен підібрати відповідні екранні засоби, визначити час демонстрування їх, підібрати інші засоби унаочнення, продумати різноманітні методи використання їх. Використання екранних засобів Використання засобів навчання на уроках природознавства у початковій школі - курсовая работа на уроках повторення дає змогу відновити в пам'яті знання, набуті протягом деякого часу, закріпити і поглибити їх, розвинути абстрактне мислення. Разуміле використання на уроках екранних засобів навчання в поєднанні з іншими видами унаочнення дає змогу значно підвищити якість уроку, активізувати розумову діяльність учнів, забезпечує міцні знання.Використання екранних Використання засобів навчання на уроках природознавства у початковій школі - курсовая работа засобів навчання потребує від учителя ретельної підготовки до уроку. Вчитель намічає мету уроку і для досягнення її добирає потрібні екранні засоби. Слід зазначити, що при вивченні нового матеріалу краще використовувати кінофільм, а при повторенні - діафільм.

Вибравши потрібні екранні наочні посібники, учитель повинен спочатку сам переглянути їх і ознайомитися Використання засобів навчання на уроках природознавства у початковій школі - курсовая работа із змістом, визначити час демонстрування на уроці, продумати запитання для учнів, на які діти повинні відповісти після, перегляду кіно-, діафільму або діапозитивів. Учитель добирає й інші, додаткові наочні посібники - натуральні об'єкти, карти, картини, таблиці, чучела, гербарії, колекції та ін. Тільки після цього складає план-конспект уроку з Використання засобів навчання на уроках природознавства у початковій школі - курсовая работа урахуванням унаочнення.

Отже, засоби наочності мають велике дидактичне, виховне та практичне значення. Їх правильне, оптимальне використання дасть змогу забезпечити процес навчання необхідними методичними та емоційними моментами.

РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ ПРИРОДОЗНАВСТВА В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ

Останнім часом зростає роль природничих наук. Сьогодні перед початковою школою 100їть завдання Використання засобів навчання на уроках природознавства у початковій школі - курсовая работа не лише домогтися, щоб діти засвоїли природничі знання, а й могли вільно оперувати ними, застосовувати ці знання для вирішення навчальних та життєвих заморочек, для розширення та поглиблення свого пізнавального досвіду. Тому формування нових підходів до викладання природознавства має величезне значення.

Преподавательічна наука і шкільна практика сьогодні, перебуваючи у пошуках Використання засобів навчання на уроках природознавства у початковій школі - курсовая работа оптимальних шляхів демократизації, гуманізації, індивідуалізації якісної освіти, закономірно звертається до вивчення і використання спадщини вітчизняних преподавательів, діячів освіти й культури минулого.

Як свідчить аналіз наукових джерел, в історичному нюансі питанням організації екскурсій та практичних занять приділяли велику увагу такі вчені, як В.Половцев, К.Ягодовський, Б.Райков, В.Герд, Л.Никонов, І Використання засобів навчання на уроках природознавства у початковій школі - курсовая работа.Полянський та ін.; організація та проведенням фенологічних спостережень - Д.Кайгородов, Б.Райков, І.Полянський, М.Смирнов, Б.Всехсвятський, М.Щербиновський та ін. [31, 63].

2.1 Класифікація засобів наочності, що використовуються на уроках природознавства. Їх черта

Традиційно наочність розглядається у взаємозв'язку з чутливістю, з можливостями спостерігати за предметами і явищами або їх Використання засобів навчання на уроках природознавства у початковій школі - курсовая работа зображеннями, тобто з тим, що сприймається органами чуття дитини. Розуміння наочності тільки як безпосереднього чуттєвого пізнання об'єктів до цього часу поширене серед методистів та учителів. Такий підхід звужує можливості використання наочності у процесі навчання природознавства.

Насамперед слід чітко розрізняти чуттєвість ознак і властивостей та їх Використання засобів навчання на уроках природознавства у початковій школі - курсовая работа наочність. Розглянемо, у чому їх сущность. Чим вони відрізняються? Як проявляються у процесі навчання і впливають на його організацію?

Чуттєвість ознак і властивостей об'єкта - це можливість пізнання їх суб'єктом безпосереднього сприймання органами чуття.

Потрібно наголосити, що не всі ознаки і властивості можуть бути пізнані простим спостереженням. Вони для свого виявлення Використання засобів навчання на уроках природознавства у початковій школі - курсовая работа вимагають певних дій з об'єктами. Тому одні такі ознаки і властивості виявляються під час практичних робіт, а інші - під час проведення дослідів. Отже, у процесі навчання безпосереднє чуттєве пізнання дітей здійснюється як шляхом спостережень, так і в процесі дослідів, практичних робіт, як передумови цілеспрямованого сприймання.

Безпосереднє чуттєве сприймання Використання засобів навчання на уроках природознавства у початковій школі - курсовая работа об'єктів навколишнього світу обмежене різними причинами. Зокрема, можливостями органів чуття людини, які мають певний діапазон відчуття. Також віддаленістю предметів, явищ, подій у просторі і часі. У зв'язку з цим виникає необхідність в опосередкованому чуттєвому пізнанні. Воно може здійснюватися за допомогою:

а) відповідних приладів, які розширюють можливості Використання засобів навчання на уроках природознавства у початковій школі - курсовая работа відчуття людини (у природознавстві - це указатель температуры, компас, гномон та ін.);

б) кінофільмів, звукозаписів, телепередач, фотографій, картин, які дозволяють сприймати об'єкти, що віддалені у часі й просторі;

в) моделей, що відображають зв'язки й відносини у природі, які чуттєво не сприймаються [23, 57].

На відміну від чуттєвості, яка є Використання засобів навчання на уроках природознавства у початковій школі - курсовая работа якістю реального об'єкта, наочність - це особливість виду, створеного у свідомості суб'єкта. Наочність є показником того психічного виду, який створений суб'єктом у итогі процесів відчуття і сприймання. Тому образ реально існуючого об'єкта може бути не наочним і, навпаки, цілком наочним буває образ предмета або явища, який Використання засобів навчання на уроках природознавства у початковій школі - курсовая работа реально не існує.

Якщо чуттєвість об'єкта не залежить від суб'єктивних особливостей учня, то наочність виду визначається: рівнем усвідомлення мети сприймання, рівнем знань, разумінь і навичок та пізнавальними здібностями, інтересами, а також потребами і бажаннями бачити, чути, відчувати. Наочний образ може створюватися тільки у процесі интенсивної цілеспрямованої діяльності Використання засобів навчання на уроках природознавства у початковій школі - курсовая работа школярів.

Реалізовувати принцип наочності у процесі навчання природознавства - означає створювати нові, доповнювати, збагачувати й розширювати існуючі у свідомості дітей чуттєві образи й уявлення об'єктів навколишнього світу шляхом цілеспрямованого безпосереднього і опосередкованого чуттєвого пізнання [23, 59].

Реалізація цього принципу пов'язана із засобами наочності. Вони об'єктивно визначаються чуттєвістю ознак і Використання засобів навчання на уроках природознавства у початковій школі - курсовая работа властивостей об'єктів природи, часовим і просторовим розміщенням їх у навколишньому світі, часовою зміною стану предметів і явищ (зміна пір року і т. ін.) та змістом процесу навчання природознавства у початкових класах.

Головна турбота вчителя виновата бути про те, щоб на уроці почалася змістовна, цікава й активна бота, що дає відчутні Використання засобів навчання на уроках природознавства у початковій школі - курсовая работа результати праці хлопців, що стала б паростком того потрібного, що допоможе розвити постійний інтерес до природи, потреба в знаннях про неї.

У боті повинні верно сполучатися різні методи: словесне повідомлення вчителя учнів з демонстрацією натуральних або образотворчих наочних приладів, із суспільно корисними справами дітей, спрямованими на формування практичних Використання засобів навчання на уроках природознавства у початковій школі - курсовая работа мозгінь і навичок, спостереження й досвіди й ін.

Одне з найважливіших завдань, яке 100їть перед школою й учителем, - навчити дітей працювати із книгою взагалі й з підручником зокрема. Кожен підручник забезпечує дітям певний мінімум знань і служить для закріплення отриманих на уроці відомостей, учить застосовувати отримані знання на практиці. Видний Використання засобів навчання на уроках природознавства у початковій школі - курсовая работа методист проф. В. П. Буданов писав: "Без підручника викладання гробить точність і визначеність. Підручник забезпечує певний рівень знань" [21, 27].

У вивченні природознавства значне місце відведене боті з підручником як у класі, так і вдома. Учителю необхідно пам'ятати, що підручник не заміняє спостереження дітей у природі, а Використання засобів навчання на уроках природознавства у початковій школі - курсовая работа тільки направляє їхню увагу на певні об'єкти, сприяє узагальненню спостережуваних явищ й їхньої систематизації. Діти за допомогою підручника (статей, завдань, питань, ілюстрацій) вчаться виділяти основне в спостережуваних явищах, узагальнювати їх і на цій основі створювати уявлення й елементарні поняття.

Підручник допомагає школярам освоїти виділені програмою увлення про живу Використання засобів навчання на уроках природознавства у початковій школі - курсовая работа й неживу природу, їхню взаємодію й вплив на працю людини.

"Знати карту - значить опанувати можливо краще й повніше картографічною грамотою... тобто, користуючись її абеткою, навчитися вільно читати карту" [17, 42]. Опанувати картографічною грамотою - значить зрозуміти умовну знакіку карти, а для цього необхідно послідовно знайомити учнів з умовною мовою спочатку найпростішого креслення (схеми Використання засобів навчання на уроках природознавства у початковій школі - курсовая работа) місцевості, плану а потім карти. Поступове, послідовне вивчення плану й карти в 3 класі готує школярів до роботи з картою в старших класах. Спочатку діти повинні зрозуміти зміст і значення умовних символів плану й карти (її легенди, масштабу зображення напрямків на плані й карті).

У початкових класах на уроках природознавства Використання засобів навчання на уроках природознавства у початковій школі - курсовая работа вчителі обширно застосовують натуральні наочні приладдя (зразки ґрунтів, колекції корисних копалин з роздавальним матерікрасном, гербарії культурних і дикоростучих рослин, живойі рослини, принесені з екскурсії, колекції корисних і шкідливих комах, опудала тварин і т.п. Ці засоби, які показують предмети природи в натуральному виді, важливі й необхідні на уроках природознавства Використання засобів навчання на уроках природознавства у початковій школі - курсовая работа, бота з ними захоплює школярів і допомагає в набутті знаннь.

Нередко учні не мають можливості спостерігати багато об'єктів й явищ безпосередньо в природі. Для знайомства з ними на уроках природознавства вчителі використовують друковані наочні приладдя: картини, таблиці, фотографії, листівки, ілюстрації. Навчальні таблиці й картини в сполученні з іншими посібниками Використання засобів навчання на уроках природознавства у початковій школі - курсовая работа створюють в учнів образне уявлення про багато природних об'єктів й явищ.

Методика використань таблиць має наступні основні моменти: розглядання таблиці, вивчення й виділення окремих об'єктів, встановлення зв'язків між ними, порівняння об'єкта з іншими й визначення його місця в природі. Шляхом питань учитель з'ясовує, що учні Використання засобів навчання на уроках природознавства у початковій школі - курсовая работа знають про показаний об'єкт, направляє їхню увагу на найбільш характерні ознаки. Із цією метою можна додатково використати натуральні об'єкти: гербарії, опудала, моделі.

Таблиці, картини, малюнки в підручниках, створюючи загальне враження про природне явище або об'єкт, не завжди можуть показати їхні деталі, наочно пояснити причини даного явища Використання засобів навчання на уроках природознавства у початковій школі - курсовая работа. У таких випадках на допомогу приходять рисунки, деталізуючі схеми, креслення й малюнки на дошці [17, 43].

2.2 Використання опорних схем, як засобу навчання на уроках природознавства

Наявність необхідних засобів при навчанні на уроках природознавства дає вчителю можливість реалізувати завдання, які стосуються засвоєння програмного матеріалу молодшими школярами. Використання різних засобів дозволяє розвивати Використання засобів навчання на уроках природознавства у початковій школі - курсовая работа розумові процеси, пам'ять, увагу дітей.

До таких засобів можна віднести опорні схеми по природознавству. Багаторазові спостереження уроків природознавства проявили, що учні молодших класів затрудняються у відновленні логічних зв'язків між предметами і явищами. З огляду на те, що в цьому віці в дітей переважає наочно-образне мислення, а в Використання засобів навчання на уроках природознавства у початковій школі - курсовая работа деяких учнів і наочно-діяльнісне, спостерігається низький рівень розвитку пам'яті й уваги, учитель початкових класів може з успіхом використати на уроках природознавства схеми, які дозволяють краще засвоїти матеріал. Схема також допоможе при розповіді вивченого матеріалу, тому що містить у собі логічну послідовність викладеної информації у вигляді Використання засобів навчання на уроках природознавства у початковій школі - курсовая работа малюнків і креслень [6, 8].

Завдання вчителя, який працює зі схемами, зводиться не тільки до того, щоб допомогти учням створювати певні уявлення, але й щоб навчити їх мислити: порівнювати, аналізувати, міркувати, робити висновки, шукати рішення, - тому що схеми є однією з найбільш доступних форм абстракції для молодших школярів.

Методика роботи зі схемами надзвичайно Використання засобів навчання на уроках природознавства у початковій школі - курсовая работа різноманітна. Це конструювання схем, з'єднання окремих блоків схеми сполучними стрілками з поясненням зв'язків, складання розповідей за схемою, ілюстрація схеми своїми спостереженнями й т.д.

Уже на першому уроці учні вивчають об'єкти живої й неживої природи. Для більше повного засвоєння матеріалу й подальшого його запам'ятовування Використання засобів навчання на уроках природознавства у початковій школі - курсовая работа можна використати відповідну схему (мал. 1).

Природа

Живая Нежива

Рис. 1. Об'єкти живої й неживої природи

Схема, яка допомагає краще запам'ятати класифікацію корисних копалин, може бути присутньою на вступному уроці по цій темі (мал. 2). Працюючи зі схемою, учитель докладно розповідає про цей процес.


Рис. 2. Класифікація корисних копалин

Найбільш ефективним прийомом на уроці з молодшими Використання засобів навчання на уроках природознавства у початковій школі - курсовая работа школярами буде послідовна замальовка в зошит схеми, яку вчитель малює на дошці (мал. 3 й 4).

Рис. 3. Схема круговороту води в природі

Рис. 4. Схема утворення вітру

У процесі вивчення природознавства можуть використатися різноманітні схеми. Це можуть бути зашифровані блоки інформації, які містять ілюстрації й умовні позначки, екологічні знаки, схематичні малюнки, креслення й інший Використання засобів навчання на уроках природознавства у початковій школі - курсовая работа графічний матеріал.

Нижче наведені схеми, які розкривають найважливіші поняття природознавства: ланцюги харчування (рис. 5), освітленість Землі Сонцем (рис. 6), нрав земної поверхні (рис. 7), охорона повітря (рис. 8) і правила поведінки в лісі (рис. 9). Основне призначення схем - допомогти зосередити увагу дітей на головному, глибше зрозуміти логічну сутність осознать.

Рис. 5. Ланцюги харчування

Рис. 6. Освітленість Використання засобів навчання на уроках природознавства у початковій школі - курсовая работа Землі


Рис.7. Поверхня Землі

Рис. 8. Охорона повітря

Рис. 9. Наша поведінка в лісі

Можна рекомендувати кожному вчителею збирати свого роду схемотеку - це не тільки засіб підвищити ефективність навчання, але й саме по собі захоплююче, творче заняття.

2.3 Екскурсії, як важливий засіб навчання природознавству

Екскурсії стали проникати у школу у другій половині ХІХ століття Використання засобів навчання на уроках природознавства у початковій школі - курсовая работа. Щоправда тоді ще дивились на екскурсії як на корисний спорт. Але вже на початку ХХ століття екскурсіям було надано значення як одній із форм викладання.

Взагалі останні роки ХІХ століття були роками бурхливого розвитку пропаганди не лише поглядів про потребу запровадження в шкільну програму природничих наук, а й активізації Використання засобів навчання на уроках природознавства у початковій школі - курсовая работа способів та форм їх викладання. Особливо обстоювався спосіб проведення уроків за допомогою екскурсій. У посильній праці, у грі і забавах учні молодшого шкільного віку, стикаючись з природою, виховували матеріалістичний світогляд [31, 64].

Перед преподавателями 90-х років постало питання, якими ж засобами школа може і виновата розкривати і закріпляти почуття любові дітей Використання засобів навчання на уроках природознавства у початковій школі - курсовая работа до природи і як спрямовувати його до діяльно-розумового життя. Цій меті, відповідає преподавательічна преса того часу, може служити лише один засіб - екскурсія в природу під керівництвом учителя; інакше кажучи, - уроки, які іноді треба організовувати серед тієї обстановки, що була первісною і природною школою для дітей.

Справді, якщо в дошкільний Використання засобів навчання на уроках природознавства у початковій школі - курсовая работа період життя діти навчались у величезному класі природи несвідомо, відвідували цей клас без певної мети, без намічених питань, то тепер такі відвідування повинні відповідати певній меті за заздалегідь накресленим планом.

Величавого навчального значення екскурсіям у природу надавав О.Герд. Ще у 1866 році він писав, що екскурсії повинні служити доповненням до уроку Використання засобів навчання на уроках природознавства у початковій школі - курсовая работа. Він критикував учителів, котрі проводили навчальні екскурсії у природу без раніше наміченої мети та плану та перетворювали їх цим безкорисні прогулянки.


Він говорив: "Такі екскурсії завершуються звичайно нічим не обґрунтованим збором гербарного та колекційного матеріалу, який у кращому випадку оброблюється учнями, але частіше всього викидається". О.Герд Використання засобів навчання на уроках природознавства у початковій школі - курсовая работа вважав, що будь яка екскурсія виновата сприяти формуванню правильного погляду на природу, мати визначену навчально-виховну мету, проходити за чітким продуманим планом. Вона виновата передбачати самостійну боту учнів і в кінцевому итогі поглиблювати та розширювати знання, отриманні учнями на класних уроках. "Екскурсії повинні служити доповненням до уроків Використання засобів навчання на уроках природознавства у початковій школі - курсовая работа, - писав О.Герд, - увага дітей виновата бути ориентирована головним чином на те, що не може спостерігатися у школі. Екскурсії повинні показати дітям взаємні відносини царств природи та пов’язати набуті дітьми відомості по природничим наукам у єдине ціле "[31, 64].

За думкою О.Герда, без екскурсій у природу неможливо у повній мірі розкрити Використання засобів навчання на уроках природознавства у початковій школі - курсовая работа взаємозв'язок, який існує у природі, неможливо довести перевтілення організмів під впливом зовнішнього середовища та з ясувати їх індивідуальний розвиток. Величавого значення надавав О.Герд методиці проведення екскурсій. У методиці "Перші уроки мінералогії" О.Герд дав конкретні зразки верно проведених екскурсій [31, 64].

У методичних статтях відомого ідеалі100 А.Любена знаходимо методичну Використання засобів навчання на уроках природознавства у початковій школі - курсовая работа вказівку про необхідність вивчення учнями рослин і тварин не лише на класних заняттях, але і на екскурсіях у природу. Однак ця цінна методична рекомендація була чисто декларативною. Величавый обсяг навчального матеріалу у підручниках А.Любена, котрий не много відповідав віку учнів, завантажував дітей настільки, що для проведення екскурсій не Використання засобів навчання на уроках природознавства у початковій школі - курсовая работа залишалося часу [5, 32].

Відомий послідовник методики А.Любена К.Сент Ілер наполягав на необхідності проведення екскурсій, у яких, за його думкою, потрібно навчати дітей спостерігати за умовами життя організмів, за поведінкою комах, птахів та інших істот тваринного світу, а також збирати за вказівкою вчителя рослини, тварини, мінерали Використання засобів навчання на уроках природознавства у початковій школі - курсовая работа для гербарію та колекцій. Нескладна бота, яка проводиться у процесі екскурсій, виновата розвивати у дітей спостережливість, пам’ять та увагу. У той же час ця бота є першою самостійною працею дітей, яка дає їм визначене задоволення. Діти "починають осмислювати, що в боті та в навчанні можна знаходити задоволення".

Окрім того Використання засобів навчання на уроках природознавства у початковій школі - курсовая работа, екскурсії в природу виховують у дітей естетичні почуття, діти не лише пізнають красоту лісів, полів, але непомітно відвикають "від усього слащавого та видуманого" [5, 38].

З багатьма об'єктами та явищами природи можна ознайомити учнів в класі на лабораторних уроках з роздатковим матерікрасном, на уроках з демонстрацією дослідів і наочного Використання засобів навчання на уроках природознавства у початковій школі - курсовая работа приладдя, але в тих випадках, если предмети і явища мають бути розглянуті в природних умовах, потрібні екскурсії. Такі екскурсії вказані на початку ХХ століття у програмі початкової школи з природознавства для кожного класу: для 1 класу екскурсії в природу восени, взимку і навесні; для 2 класу на город, в ліс, у плодовий сад Використання засобів навчання на уроках природознавства у початковій школі - курсовая работа; для 3 класу у поле, на город, на скотний двір; для 4 класу на ґрунтове відслонення.

Перед екскурсією ставилося завдання збагатити свідомість дітей чуттєвими сприйманнями і на основі їх дати конкретне уявлення про об'єкти і явища природи. Знання, отримані на екскурсіях, виявлялися міцними і надовго запам’ятовувалися дітьми.

У програмі Використання засобів навчання на уроках природознавства у початковій школі - курсовая работа початкової школи був ряд питань, які просто можна було пов'язати з екскурсіями в сільське господарство і на промислові підприємства (гончарна майстерня, цегельний завод, скляний завод, прядильна фабрика).

Більшість екскурсій на виробництво проводились у порядку закріплення раніше вивченого матеріалу. Проте в деяких випадках виробничі екскурсії бували не заключним, а Використання засобів навчання на уроках природознавства у початковій школі - курсовая работа вихідним моментом у боті вчителя, бо підготовка до их не пов'язана з попереднім вивченням виробничих процесів. Сюди відносились екскурсії на скотний двір і крільчатник, екскурсії на розробки корисних копалин тощо.

Як було зазначено вище вивчення природознавчого матеріалу в школі обширно використовували з виховною метою. Для того Використання засобів навчання на уроках природознавства у початковій школі - курсовая работа, щоб виконати це завдання, природознавство в початковій школі повинно було насамперед давати конкретні знання про об'єкти та явища природи та на основі їх розкривати найпростіші, доступні розумінню дітей зв'язки між окремими явищами природи, показувати, як людина опановує сили і багатства природи. У початковій школі діти повинні насамперед здобути Використання засобів навчання на уроках природознавства у початковій школі - курсовая работа уявлення про звичайні предмети й явища навколишньої природи. Чим більше чітких уявлень набудуть діти в початковій школі, тим успішніше вони зможуть опанувати основи наук про природу в наступних класах. У явлення про предмети і явища природи необхідні і для успішного вивчення мови: вони дають багатий, живий зміст слову і Використання засобів навчання на уроках природознавства у початковій школі - курсовая работа матеріал для різних вправ дітей для висловлювання своїх думок.

Отже, у поглядах на екскурсії є два напрями: екскурсія як випадкова прогулянка і екскурсія як база викладання, як способ, якому приурочено все інше в навчанні. Екскурсія як прогулянка завжди залишається тільки прогулянкою, тому власне вона і не може мати будь якого Використання засобів навчання на уроках природознавства у початковій школі - курсовая работа навчального значення. Погляд Д.Кайгородова на екскурсію як єдину базу викладання приваблює, але лише своєю зовнішністю, бо ж найкраще організована екскурсія, хоч би й неодноразова, не може бути єдиною формою викладання, бо не все те, що слід вивчити у школі, можна показати під час екскурсії [5, 39].

Екскурсії на Використання засобів навчання на уроках природознавства у початковій школі - курсовая работа природу завжди повинні використовуватися тоді, если предмет або явище необхідно розглянути в їх природній обстановці (залягання ґрунту і підґрунтя, розсівання плодів і насіння, життя тварин і ін.). Також екскурсії потрібні для того, щоб простежити сезонні зміни в природі. Особлива увага приділяється виховній цінності екскурсій, їхня спрямованість розвиткові спостережливості Використання засобів навчання на уроках природознавства у початковій школі - курсовая работа, інтересу до вивчення природи, зміцненню свідомої дисципліни, виховання бережливого ставлення до природи, свідомого ставлення до цінності людської праці. Це обумовлено тим, що екскурсії відкривають великі можливості для розвитку естетичного почуття, виховують любов і живий інтерес до природи.

Екскурсії на природу пов’язані з перебуванням на свіжому повітрі й з рухами Використання засобів навчання на уроках природознавства у початковій школі - курсовая работа, що сприяє зміцненню здоров я учнів. Крім цього, екскурсії дають можливість зібрати різноманітний природний матеріал для наступного вивчення у класі й для виготовлення різноманітного наочного приладдя - гербаріїв, колекцій, таблиць і т.д.

Аналіз проведення екскурсій у навчально-виховному процесі початкової школи дозволяє дістати висновку про те, що екскурсіям потрібно приділяти Використання засобів навчання на уроках природознавства у початковій школі - курсовая работа велике значення, адже вони збагачують свідомість дітей чуттєвими сприйманнями, дають конкретне уявлення про об’єкти і явища природи.

ВИСНОВКИ

У початкових класах застосування різноманітних засобів навчання має на меті збагачення й розширення безпосереднього чуттєвого досвіду учнів, розвиток спостережливості, пізнання конкретних властивостей предметів під час удобної діяльності, створення мозгов для Використання засобів навчання на уроках природознавства у початковій школі - курсовая работа переходу до абстрактного мислення, опори для самостійного навчання й систематизації навчального матеріалу. Удосконалення учбово-матеріальної бази загальноосвітньої школи - одна з головних разумов підвищення рівня навчально-виховного процесу. Навчальне устаткування стало невід'ємною частиною уроку, так бота з ним для учнів - це джерело нових знань, і засіб для засвоєння, узагальнення Використання засобів навчання на уроках природознавства у початковій школі - курсовая работа, повторення вивченого матеріалу.

Щоб підвищити рівень засвоєння матеріалу на уроках природознавства необхідно використовувати різноманітні засоби наочності. Вони, як показала практика, істотно підвищують ефективність навчання.

Відповідно до функцій засоби унаочнення дуже різноманітні: предмети та явища навколишньої дійсності; дії вчителя й учнів, які демонструють, як треба виконувати ту чи іншу Використання засобів навчання на уроках природознавства у початковій школі - курсовая работа операцію та як і яким обладнанням користуватися; зображення реальних предметів - різноманітні іграшки, предметні малюнки, картини, образні моделі з паперу, картону й знакічні зображення - карти, таблиці, схеми, креслення тощо.

До засобів навчання належить також інформація, яку учні сприймають за допомогою технічних засобів навчання: кінофільми, діафільми, звукозапис, радіо, телепередачі. Ці види наочності називають Використання засобів навчання на уроках природознавства у початковій школі - курсовая работа аудіовізуальними, оскільки інформацію вони передають через звук і зображення.

У початкових класах застосовується природна, малюнкова, об'ємна, звукова і знакічно-графічна наочність. Зрозуміло, що кожна з их має свої позитивні і негативні моменти, і це слід враховувати, визначаючи їх роль на уроці.У навчальних програмах з предметів дається Використання засобів навчання на уроках природознавства у початковій школі - курсовая работа, як правило, перелік наочності та навчального обладнання.

Використання різноманітних засобів навчання, наприклад наочних, відіграє переважно допоміжну роль, однак іноді навчальний матеріал (наприклад, явища, предмети, які учні не можуть безпосередньо спостерігати) має такий нрав, що без унаочнення правильне уявлення про новий об'єкт взагалі неможливе. Щоб запобігти звуженню Використання засобів навчання на уроках природознавства у початковій школі - курсовая работа поняття або уявлення, доцільно використовувати різні зразки зображення об'єкта. Це допоможе учням розпізнати типове, зробити крок від определенного до абстрактного, перейти від уявлення до поняття. Отже, важливо не тільки верно дібрати наочність до уроку, а й продумати, як поставити запитання, щоб створюваний в учнів зоровий образ интенсивно працював Використання засобів навчання на уроках природознавства у початковій школі - курсовая работа на досягнення мети уроку.

Ефективність процесу сприймання підвищується, если перед учнями ставляться спеціальні завдання, проводяться спостереження, які спонукають їх придивлятися чи прислухатися до нових об'єктів, виділяти їхні характерні ознаки, об'єднувати в єдине ціле, позначати певними словами. У таких ситуаціях в учнів швидше розвивається спостережливість, ніж тоді, если Використання засобів навчання на уроках природознавства у початковій школі - курсовая работа сприймання наочних об'єктів є тільки ілюстрацією готових знань, повідомлюваних учителем. Показники розвитку спостережливості - вдосконалення перцептивного аналізу й синтезу об'єктів, виділення й об'єднання в єдине ціле малопомітних їх ознак та властивостей, підвищення точності словесного їх опису, формування установки на спостереження.

Вибір засобів для определенного уроку зумовлюється не тільки Використання засобів навчання на уроках природознавства у початковій школі - курсовая работа його навчальною метою, а й іншими чинниками. Зокрема, специфікою мікросередовища школи та попереднім рівнем готовності дітей, їхнім емоційним станом, віком, резервом навчального часу. Особливо важливим джерелом чуттєвого досвіду майже на всіх уроках є актуалізація емоційних спостережень дітей. Це положення глибоко розвинув у своїх працях В. О. Сухомлинський. «Природа мозку дитини, - писав Використання засобів навчання на уроках природознавства у початковій школі - курсовая работа він, - потребує, щоб її розум виховувався біля джерела думки - серед наочних образів, і насамперед - серед природи, щоб думка переключалася з наочного виду на «обробку» інформації про цей образ. Якщо ж ізолювати дітей від природи, якщо з перших днів навчання дитина сприймає тільки слово, то клітини мозку швидко стомлюються і Використання засобів навчання на уроках природознавства у початковій школі - курсовая работа не справляються з роботою, яку пропонує вчитель. А цим клітинам треба розвиватися, міцніти, набиратися сил. Ось де причина того явища, з яким нередко зустрічаються вчителі в початкових класах: дитина тихо сидить, дивиться тобі в очі, немовби уважно слухає, але не розуміє жодного слова, з того що преподаватель розповідає і Використання засобів навчання на уроках природознавства у початковій школі - курсовая работа розповідає, тому що треба думати над правилами, розв'язувати задачі, приклади - все це абстракції, узагальнення, немає живих образів, мозок стомлюється…» [6, 10].

З технічних засобів навчання у початкових класах найбільш поширені діафільми і діапозитиви. Діапроектори і діаскопи прості в експлуатації, надійні, дешеві, зручні для зберігання; діти 6-7 років просто навчаються показувати Використання засобів навчання на уроках природознавства у початковій школі - курсовая работа діафільми. Статичний матеріал діафільму молодші учні сприймають значно легше, ніж динамічний у кінофільмі: вони встигають розглянути деталі зорового ряду, осмислити їх у цілому. Істотну роль здесь відіграють яскравість барв і виразність ліній (порівняно з настінними таблицями й роздавальним матерікрасном).

Вчасно використані засоби навчання на уроках природознавства у початкових класах Використання засобів навчання на уроках природознавства у початковій школі - курсовая работа - це змістове й емоційне підживлення процесів сприймання, мислення, пам'яті учнів початкової ланки. Також вїх використання у навчальному процесі сприяє швидкому "входженню" учнів у предмет, який вивчається на уроці; відкриває кращі можливості для використання наочності, технічних засобів навчання і створює умови для цікавої організації позаурочної роботи з предмета Використання засобів навчання на уроках природознавства у початковій школі - курсовая работа і позакласної виховної роботи з учнями.


Перечень ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

1. Аквилева Г.Н., Клепенина З.А. Методика преподавания естествознания в младшей школе: учебное пособие для студентов учреждений среднего проф образования педагогического профиля. — М.: Гуманитарный издат. центр ВЛАДОС, 2001 г.

2. Аквилева Г.Н. Натуральные средства обучения и методика работы с ними Використання засобів навчання на уроках природознавства у початковій школі - курсовая работа //Младшая школа. — №12, 2003 — С.42.

3. Алексюк А.М. Взаємодія форм організації і способів навчання // Рад. школа. - 1983. - № 7. - С. 8-15.

4. Байбара, Т. Дослід у процесі навчання природознавства// Початкова школа. - 2000. - № 12. - С. 19-21, // Початкова школа. - 2001. - № 1. - С. 57-59.

5. Байбара Т. М. Методика навчання природознавства в початкових класах: Навч. посібник. - К. : Веселка, 1998. - 333 с.

6. Балаєва Н.І. Активізація пізнавальної діяльності учнів на Використання засобів навчання на уроках природознавства у початковій школі - курсовая работа уроках у початкових класах // Преподавательіка і психологія. - 2004. - №278. - С. 8-10.

7. Большакова М.Д. Модели для ознакомления младших школьников с комнатными растениями // Младшая школа. — №3. 1996. — С.48.

8. Вахтеров В.П. Избранные педагогические сочинения. — М.: “Педагогика”, 1987.

9. Виноградова Н.Ф. Мир вокруг нас в младшей школе. Беседы с будущим учителем. Учебник для студентов отделений и факультетов исходных Використання засобів навчання на уроках природознавства у початковій школі - курсовая работа классов средних и высших педагогических учреждений. — М.: Академия, 1998.

10. Волков Б.С. Психология младшего школьника. - М.: Просвещение, 2002. - 125 с.

11. Волкова Н.П. Преподавательіка. - К.: Вид. центр “Академія”, 2001. - 576 с.

12. Горощенко В. П. Методика преподавания природоведения.— М.:Провещение, 1984;

13. Горощенко В.П., Степанов И.Л. Методика преподавания. Учебное пособие для учащихся педагогических училищ. — М Використання засобів навчання на уроках природознавства у початковій школі - курсовая работа.:Просвещение, 1984.

14. .Дубровина И.В., Прихожан А.М., Зацепин В.В. Возростная и педагогическая психология. Хрестоматия. М.: “Академия”, 1998.

15. Костюк Г.С. Избранные психические труды. — М.: Педагогика, 1998. — 304 с.

16. Коджаспирова Г.М., Петров К.В. Технические средства обучения и методика их использования. Учебное пособие для студентов высших заведений. — М.: “Академия”, 2001.

17. Монгомена Л.И Використання засобів навчання на уроках природознавства у початковій школі - курсовая работа. Развитие познавательной активности на уроках природоведения./ Младшая школа. — М.,1999, 3. – С. 41-43;

18. Морозова Е.Е., Коваленко Л.И. Методика преподавания природоведения. Методическое пособие. — Саратов: изд-во Саратовского пед. ин-та, 1999. — 22с.;

19. Методика преподования естествознания: Учебный пособник/Под ред.. П.И.Боровицкого. - Ленинград:1955.- 667 с.

20. Матеріали І Міжнародної Інтернет-конференції „Нові виміри Використання засобів навчання на уроках природознавства у початковій школі - курсовая работа сучасного світу" Том 2. - Мелітополь, 2005. - 98-101 с

21. Нарочна Л. К. Методика викладання природознавства : Навч. посібник для пед. уч-щ - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : Вища шк., 1990. - 301 с.

22. Нарочна Л. К., Ковальчук Г. В., Гончарова К. Д. Методика викладання природознавства. – К.:. Вища школа, 1990.

23. Пакулова В.М., Кузнецова В.Н. Методика Використання засобів навчання на уроках природознавства у початковій школі - курсовая работа преподавания природоведения. Учебное пособие для учащихся педагогических институтов. — М.:“Просвещение”,1990.

24. Пидкасистый П.И., Портнов М.Л. Искусство преподавания. 1-ая книжка учителя. — М.: Русское педагогическое общество, 1998.

25. Подзоров В. И. Природоведение с методикой преподавания: Практикум : Учеб. пособие для пед. уч-щ. - К.: Выща шк., 1990. - 85 с.

26. Сергеева В. А. Экранно-звуковые средства Використання засобів навчання на уроках природознавства у початковій школі - курсовая работа обучения на уроках природоведения. -М., 1986.

27. Скаткін М.Н. Методика природознавства в початковій школі. — К.: Рад. Школа, 1948. — 135 с.

28. Сосновская Е.Б. Методика преподавания природоведения. // Учебник для ССУЗов — javascript:__doPostBack('_ctl10$lbtSeries','') М.: Приор, 2005. — 208 с.;

29. Фіцула М.М. Преподавательіка. - К.: Видавничий центр «Академія», 2002. -528 с.

30. Филоненко-Алексеева А.Л. Практикум по методике Використання засобів навчання на уроках природознавства у початковій школі - курсовая работа преподавания природоведения. — М.: “Просвещение”, 1981.

31. Холомкина А.И. Осенняя экскурсионная поездка в парк. //Младшая школа.— 1997, №9. — C. 63-65.



viktor-shklovskij-doklad.html
viktor-verstakov-stranica-4.html
viktor-zubkov-obyavil-pozharnuyu-trevogu-gazeta-kommersant-internet-versiya-12052011.html